Regulamin

Mead Madness Cup 2020 – międzynarodowy konkurs domowych i profesjonalnych miodów pitnych

§1

Organizatorem Konkursu Mead Madness Cup 2020 (zwanego dalej „MMC 2020”) jest Kings of Mead (zwany dalej „Organizatorem”). Konkurs organizowany jest we współpracy z EMMA (European Mead Makers Association), MJP (Mead Judging Program), www.pitnemiody.pl, Augustowska Miodosytnia oraz Pasieka Jaros.

§2

Konkurs jest przeznaczony dla miodów pitnych wytworzonych w warunkach domowych (HOME) oraz komercyjnych, przeznaczonych do sprzedaży (PRO).

§3

MMC 2020 przeprowadzony zostanie w 12 głównych kategoriach, według poniższej listy:

Miody pitne tradycyjne bez dodatków

 • Wytrawne- Kategoria M1A
 • Półsłodkie/ Półwytrawne- Kategoria M1B
 • Słodkie- Kategoria M1C

Miody pitne owocowe

 • Owoce szypułkowe (jagody)- Kategoria M2C
 • Owoce pestkowe- Kategoria M2D
 • Pozostałe owoce- Kategoria M2E

Miody pitne ziołowe, korzenne

 • Owocowo-korzenne- Kategoria M3A
 • Ziołowe, korzenne i warzywne- Kategoria M3B

Inne miody pitne

 • Braggot oraz piwa miodowe- Kategoria M4A
 • Miody eksperymentalne oraz inne- Kategoria M4C
 • Miody “session” oraz z zawartością alkoholu ponizej 7.5%- Kategoria M4S
 • Inne napoje alkoholowe zawierające miód- Kategoria M4X- kategoria wyłącznie dla zgłoszeń komercyjnych (konkurs PRO)

Szczegółowy opis stylów poszczególnych kategorii można znaleźć na stronie Mead Judging Programme https://meadjudgingprogramme.com/ lub poprzez klikniecie w link. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia kategorii w szczególnych przypadkach.

§4

Każdy miodosytnik może wystawić do Konkursu maksymalnie po 3 miody w każdej kategorii (łącznie 36 miodów w konkursie PRO oraz 33 miody w konkursie HOME). Jeden i ten sam miód pitny może być wystawiony tylko i wyłącznie w jednej kategorii. Zgłaszający jest zobowiązany do zgłoszenia miodu we właściwej dla niego kategorii. 

W przypadku jawnego błędu przy klasyfikowaniu miodu, Organizator zastrzega sobie prawo do przypisania miodu pitnego do najwłaściwszej dla niego kategorii w oparciu o informacje podane przez zgłaszającego miód. W przypadku, gdy informacje o miodzie są niekompletne i gdy zgłaszający zgłosił miód w niewłaściwej kategorii, grono sędziowskie zaniecha przyznawania punktów (miód automatycznie zostanie zdyskwalifikowany), jednakże w arkuszu oceny umieści swoje spostrzeżenia i uwagi w formie opisowej.

§5

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń do jednej z kategorii, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich łączenia. Grono sędziowskie otrzyma informację w jakiej kategorii dany miód był pierwotnie zgłoszony.

§6

Miody pitne podczas MMC 2020 zostaną ocenione na arkuszach sędziowskich MJP (Mead Judging Programme). Każdy miód otrzyma ocenę punktowa, która zdecyduje o miejscu danego miodu. W przypadku, gdy dwa lub więcej miodów otrzyma taka sama ilość punktów, kolejność miejsc zostanie przydzielona po dodatkowej dyskusji grona sędziowskiego. Przewodniczący jury ma decydujący głos w przypadku remisu. W przypadku dużej ilości miodów w jednej kategorii istnieje możliwość stworzenia kilku rund, w których to będą wyłaniane najlepsze miody. Tylko w pierwszej rundzie używane będą arkusze sędziowskie. Każda kolejna runda będzie polegać na dyskusji grona sędziowskiego, w trakcie której 3 najlepsze miody zostaną wyłonione. Miody w konkursie HOME otrzymują arkusz oceny od każdego sędziego oceniającego w pierwszej rundzie. Miody w konkursie PRO otrzymają jedna, wspólna metryczka, zawierająca spostrzeżenia i oceny wszystkich członków jury. W przypadku dwóch lub więcej rund, oceny punktowe nie stanowią o miejscu danego miodu- sędziowie wybierają najlepsze miody na zasadzie dyskusji i jawnego głosowania.

§7

Medale oraz dyplomy zostaną przyznane w każdej z powyższych kategorii. W zależności od liczby zgłoszeń i poziomu zgłoszonych miodów pitnych, w każdej kategorii mogą być przyznane maksymalnie 3 medale. Grono sędziowskie zastrzega sobie prawo do nie przyznawania medalu/medali, w sytuacji gdy poziom danego miodu/danych miodów znacząco odbiega od standardów MJP. Każdy miodosytnik biorący udział w konkursie otrzyma arkusz oceny swojego miodu pitnego (poczta lub email).

§8

Zgłoszenie miodów do Konkursu następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://meadmadnesscup.com/ lub pod wskazanym linkiem oraz uiszczenie opłaty wpisowej, która wynosi 120PLN za każdy zgłoszony miód w konkursie PRO oraz 20PLN w konkursie HOME. Termin zgłaszania miodów upływa 15.09.2020. Po upływie terminu, zgłoszenia nie będą rejestrowane. 

§9

Opłata za udział miodu w konkursie PRO wynosi 120 PLN. Opłata za udział miodu w konkursie HOME wynosi 20 PLN. Powyższa opłata upoważnia do wysłania wyłącznie jednego miodu. W przypadku zgłoszenia większej ilości miodów, opłatę należy odpowiednio zwielokrotnić. Wpłaty należny dodać poprzez mechanizm opłat na stronie internetowej.

§10

Po uiszczeniu opłaty zostanie wysłany do uczestnika e-mail zwrotny z potwierdzeniem udziału oraz adresem, na który należy dostarczyć miód pitny do konkursu.

§11

Miodosytnik jest zobowiązany dostarczyć miód pitny do organizatora Konkursu w terminie do 09.10.2020r. w ilości minimum dwóch butelek (poj.0,33 litra lub większa). W przypadku butelek o mniejszej pojemności należy przesłać je w ilości gwarantującej łączna pojemność minimum 0,66l. Butelki zgłaszane do konkursu PRO muszą być oryginalnym opakowaniem dostępnym w sprzedaży. Na butelkach należy umieścić za pomocą elastycznej gumki, poprawnie wypełnioną etykietę, którą należy pobrać ze strony https://meadmadnesscup.com/  lub przez klikniecie tutaj. Miody otrzymane po terminie 09.10.2020 nie będą brały udziału w konkursie, a opłata nie będzie zwracana.

§12

Wszelkie próbki przesłane na Konkurs stają się własnością Organizatora i w żadnym wypadku nie będą zwracane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za próbki, które uległy zniszczeniu w trakcie transportu lub magazynowania oraz podczas samego Konkursu. Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich ewentualnych opłat celnych. W przypadku nieuregulowania tych opłat, Organizator nie będzie podejmować żadnych prób związanych z otrzymaniem przesyłki, a miód nie weźmie udziału w konkursie. Opłata wpisowa nie będzie zwracana. Organizator zaleca zapoznać się ze wskazówkami i wytycznymi jak poprawnie zgłosić, spakować i wysłać miód, dostępnych na stronie https://meadmadnesscup.com/ lub przez klikniecie tutaj. Zaleca się umieszczenie zarówno na butelkach jak i w listach przewozowych oświadczenia, iż wysłane butelki stanowią darmowe próbki, nieprzeznaczone do sprzedaży.

§13

Miody oceniane będą przez doświadczonych sędziów konkursów miodowych, piwnych i winiarskich, a także przez ludzi związanych z branżą miodosytniczą z Polski i zagranicy. Wyklucza się, by juror mógł oceniać własny wystawiony do Konkursu miód pitny. Przewodniczącym Jury Mead Madness Cup 2020 jest Marcin Jaros.

§14

Informacja o trzech najlepszych miodach pitnych z każdej kategorii zostanie ogłoszona publicznie na stronie https://meadmadnesscup.com/ oraz  w innych mediach.

§15

Spośród zwycięskich miodów w poszczególnych kategoriach, po dodatkowej degustacji, Jury MMC 2020 wyłoni w trybie debaty i głosowania jawnego miody pitne, które otrzymają tytuł MMC HOME 2020 GRAND CHAMIPON oraz MMC PRO 2020 GRAND CHAMPION

§16

Miodosytnicy zgłaszający miód do MMC 2020 wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych (imię i nazwisko,nazwa firmy) oraz danych miodu w informacjach dotyczących Konkursu, materiałach sponsorów Konkursu i fundatorów nagród oraz na wykorzystanie wizerunku do promocji Konkursu Mead Madness Cup przez organizatorów MMC 2020.

§17

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych.

Organizator MMC 2020: Kings of Mead.

Współpraca: EMMA, Pasieka Jaros, Mead Judging Program, www.pitnemiody.pl, Augustowska Miodosytnia

Share / podziel się

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email