Regulamin

Mead Madness Cup – międzynarodowy konkurs domowych i profesjonalnych miodów pitnych

§1

Organizatorem Konkursu Mead Madness Cup (zwanego dalej „MMC”) jest Kings of Mead oraz Ami Honey Sp. z o.o. (zwani dalej „Organizatorem”). Konkurs organizowany jest we współpracy z EMMA (European Mead Makers Association) oraz MJP (Mead Judging Program).

§2

Konkurs jest przeznaczony dla miodów pitnych wytworzonych w warunkach domowych (HOME) oraz komercyjnych, przeznaczonych do sprzedaży (PRO).

§3

MMC przeprowadzony zostanie w szeregu kategorii

Szczegółowy opis stylów poszczególnych kategorii można znaleźć na stronie Mead Judging Programme https://meadjudgingprogramme.com/ lub poprzez klikniecie w link. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia kategorii w szczególnych przypadkach.

§4

Każdy miodosytnik może wystawić́ do Konkursu maksymalnie po 3 miody w każdej kategorii. Jeden i ten sam miód pitny może być́ wystawiony tylko i wyłącznie w jednej kategorii. Zgłaszający jest zobowiązany do zgłoszenia miodu we właściwej dla niego kategorii.
W przypadku jawnego błędu przy klasyfikowaniu miodu, Organizator zastrzega sobie prawo do przypisania miodu pitnego do najwłaściwszej dla niego kategorii w oparciu o informacje podane przez zgłaszającego miód. W przypadku, gdy informacje o miodzie są niekompletne i gdy zgłaszający zgłosił miód w niewłaściwej kategorii, grono sędziowskie zaniecha przyznawania punktów (miód automatycznie zostanie zdyskwalifikowany).

§5

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń do jednej z kategorii, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich łączenia. Grono sędziowskie otrzyma informację w jakiej kategorii dany miód był pierwotnie zgłoszony.

§6

Miody pitne podczas MMC zostaną̨ ocenione na arkuszach sędziowskich MJP (Mead Judging Programme). Każdy miód otrzyma ocenę punktowa, która zdecyduje o miejscu danego miodu. W przypadku, gdy dwa lub więcej miodów otrzyma taka sama ilość punktów, kolejność miejsc zostanie przydzielona po dodatkowej dyskusji grona sędziowskiego. Przewodniczący jury ma decydujący glos w przypadku remisu. W przypadku dużej ilości miodów w jednej kategorii istnieje możliwość stworzenia kilku rund, w których to będą wyłaniane najlepsze miody. Tylko w pierwszej rundzie używane będą arkusze sędziowskie. Każda kolejna runda będzie polegać na dyskusji grona sędziowskiego, w trakcie której 3 najlepsze miody zostaną wyłonione. Miody w konkursie MMC otrzymają jedna, wspólna metryczkę, zawierająca spostrzeżenia i oceny wszystkich członków jury. W przypadku dwóch lub więcej rund, oceny punktowe nie stanowią o miejscu danego miodu- sędziowie wybierają najlepsze miody na zasadzie dyskusji i jawnego głosowania.

§7

Medale zostaną̨ przyznane w każdej z kategorii. W zależności od liczby zgłoszeń́ i poziomu zgłoszonych miodów pitnych, w każdej kategorii mogą̨ być́ przyznane maksymalnie 3 medale. Grono sędziowskie zastrzega sobie prawo do nie przyznawania medalu/medali, w sytuacji gdy poziom danego miodu/danych miodów znacząco odbiegał od standardów MJP. Każdy miodosytnik biorący udział w konkursie otrzyma arkusz oceny swojego miodu pitnego (email).

§8

Zgłoszenie miodów do Konkursu następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://meadmadnesscup.com/ lub pod wskazanym linkiem oraz uiszczenie opłaty wpisowej, która wynosi 175,99 PLN za każdy zgłoszony miód w konkursie PRO oraz 43,99 PLN w konkursie HOME. Termin zgłaszania miodów upływa 31.01.2024. Po upływie terminu, zgłoszenia nie będą rejestrowane. 

§9

Opłata za udział miodu w konkursie PRO wynosi 175,99 PLN. Opłata za udział miodu w konkursie HOME wynosi 43,99 PLN. Powyższa opłata upoważnia do wysłania wyłącznie jednego miodu. W przypadku zgłoszenia większej ilości miodów, opłatę należy odpowiednio zwielokrotnić. Wpłaty należny dodać poprzez mechanizm opłat na stronie internetowej.

§10

Po uiszczeniu opłaty zostanie wysłany do uczestnika e-mail zwrotny z potwierdzeniem udziału oraz adresem, na który należy dostarczyć miód pitny do konkursu.

§11

Miodosytnik jest zobowiązany dostarczyć́ miód pitny do organizatora Konkursu w terminie do 11.02.2024r. w ilości minimum dwóch butelek (poj.0,33 litra lub większa). W przypadku butelek o mniejszej pojemności należy przysłać je w ilości gwarantującej liczna pojemność minimum 0,66l. Butelki zgłaszane do konkursu PRO musza być oryginalnym opakowaniem dostępnym w sprzedaży.  Na butelkach należy umieścić́ za pomocą elastycznej gumki, poprawna etykietę̨. Etykiety należy pobrać i wydrukować. Link do pliku zawierającego etykiety będzie w treści emaila potwierdzającego poprawna rejestrację. Miody otrzymane po terminie 11.02.2024 nie będą brały udziału w konkursie, a opłata nie będzie zwracana.

Proszę o nie podawanie MMC jako kontaktu dla firm przewozowych. Zgłaszający jest zobowiązany do samodzielnego zorganizowania transportu i ponosi za to pełną odpowiedzialność.

§12

Wszelkie próbki przesłane na Konkurs staja się własnością Organizatora i w żadnym wypadku nie będą zwracane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za próbki, które uległy zniszczeniu w trakcie transportu lub magazynowania oraz podczas samego Konkursu. Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich ewentualnych opłat celnych. W przypadku nie uregulowania tych opłat, Organizator nie będzie podejmował żadnych prób związanych z otrzymaniem przesyłki, a miód nie weźmie udziału w konkursie. Oplata wpisowa nie będzie zwracana. Organizator zaleca zapoznać się ze wskazówkami i wytycznymi jak poprawnie zgłosić, spakować i wysłać miód, dostępnych na stronie https://meadmadnesscup.com/ lub przez klikniecie tutaj. Zaleca się umieszczenie zarówno na butelkach jak i w listach przewozowych oświadczenia, iż wysłane butelki stanowią darmowe próbki, nieprzeznaczone do sprzedaży. Zaleca się również nie używania sformułowań: alkohol, miód pitny, konkurs miodów pitnych oraz innych słów, które mogą wzbudzić podejrzenia służb celnych.

§13

Miody oceniane będą przez doświadczonych sędziów konkursów miodowych, piwnych i winiarskich, a także przez ludzi związanych z branżą miodosytniczą z Polski i zagranicy. Wyklucza się, by juror mógł oceniać własny wystawiony do Konkursu miód pitny. Przewodniczącym Jury Mead Madness Cup jest Danique Staal.

§14

Informacja o trzech najlepszych miodach pitnych z każdej kategorii zostanie ogłoszona publicznie na stronie https://meadmadnesscup.com/ oraz w innych mediach.

§15

Spośród zwycięskich miodów w poszczególnych kategoriach, po dodatkowej degustacji, Jury MMC wyłoni w trybie debaty i głosowania jawnego miody pitne, które otrzymają tytuł MMC HOME GRAND CHAMPION oraz MMC PRO GRAND CHAMPION

§16

Miodosytnicy zgłaszający miód do MMC wyrażają̨ zgodę̨ na opublikowanie swoich danych (imię i nazwisko, nazwa firmy) oraz danych miodu w informacjach dotyczących Konkursu, materiałach sponsorów Konkursu i fundatorów nagród oraz na wykorzystanie wizerunku do promocji Konkursu Mead Madness Cup przez organizatorów MMC.

§17

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych.

Organizatorzy MMC: Kings of Mead, Ami Honey Sp. z o.o.

Współpraca: EMMA, Mead Judging Programme

Share / podziel się

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email